Dokumenty

Niezbędne dokumenty do aktów


W celu dokonania jakiejkolwiek czynności notarialnej konieczne jest dostarczenie do Kancelarii Notarialnej kompletu dokumentów. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub w urzędowo poświadczonych odpisach. Poniższe wyliczenie ma charakter przykładowy – w zależności od stanu faktycznego i prawnego może zaistnieć konieczność złożenia również innych dokumentów wskazanych przez Notariusza.

 • 1. UMOWY ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (ZABUDOWANEJ LUB NIEZABUDOWANEJ), W TYM UMOWY SPRZEDAŻY, DAROWIZNY, ZAMIANY, ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI:
  • odpis zwykły z księgi wieczystej,
  • dane osobowe stawających, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z KRS, umowa/statut określająca kompetencje organów, uchwała odpowiedniego organu obejmująca zgodę na dokonanie czynności prawnej,
  • podstawa nabycia zbywanej nieruchomości, czyli np.: wypis aktu notarialnego, odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia,
  • w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia, a po 1 stycznia 2007 roku także w drodze umowy darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
  • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”),
  • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
  • zaświadczenie o tym, czy zbywana nieruchomość położona jest na obszarze wyznaczonym jako obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji oraz czy nie wchodzi w zakres Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
  • warunki umowy (cena, sposób zapłaty, terminy zapłaty i wydania nieruchomości).
 • 2. UMOWY ZBYCIA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBĄ NIERUCHOMOŚĆ, W TYM UMOWY SPRZEDAŻY, DAROWIZNY, ZAMIANY, ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI:
  • odpis zwykły z księgi wieczystej,
  • dane osobowe stawających, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z KRS, umowa/statut określająca kompetencje organów, uchwała odpowiedniego organu obejmująca zgodę na dokonanie czynności prawnej,
  • podstawa nabycia zbywanego lokalu, czyli np.: wypis aktu notarialnego, odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia,
  • w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia, a po 1 stycznia 2007 roku także w drodze umowy darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
  • zaświadczenie o tym, czy zbywana nieruchomość położona jest na obszarze wyznaczonym jako obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji oraz czy nie wchodzi w zakres Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
  • wypis z rejestru lokali (wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”),
  • warunki umowy (cena, sposób zapłaty, terminy zapłaty i wydania nieruchomości).
 • 3. UMOWY ZBYCIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU, W TYM UMOWY SPRZEDAŻY, DAROWIZNY, ZAMIANY, ZNIESIENIA WSPÓLNOŚCI:
  • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została założona,
  • dane osobowe stawających, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z KRS REGON, NIP, umowa/statut określająca kompetencje organów, uchwała odpowiedniego organu obejmująca zgodę na dokonanie czynności prawnej,
  • zaświadczenie ze Spółdzielni potwierdzające prawo zbywcy do lokalu (w przypadku, gdy na podstawie zaświadczenia ma być założona księga wieczysta dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, także informacja zawarta w zaświadczeniu o numerze księgi wieczystej dla działki i budynku, w którym znajduje się lokal),
  • podstawa nabycia, czyli np.: przydział, wypis aktu notarialnego, odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia,
  • w przypadku nabycia w drodze spadku, a po 1 stycznia 2007 roku także w drodze umowy darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
  • warunki umowy (cena, sposób zapłaty, terminy zapłaty i wydania lokalu).
 • 4. PEŁNOMOCNICTWO:
  • dane osobowe mocodawcy,
  • dane osobowe pełnomocnika,
  • zakres pełnomocnictwa.
 • 5. TESTAMENT:
  • dane osobowe sporządzającego testament,
  • dane osoby powoływanej do spadku.
 • 6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
  • zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy,
  • numery ksiąg wieczystych, w których ujawniony jest spadkodawca,
  • odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia/małżeństwa/zgonu spadkobierców,
  • dane osobowe spadkobierców.
 • 7. PRZYJĘCIE/ODRZUCENIE SPADKU:
  • dane osobowe osoby przyjmującej/odrzucającej spadek,
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • informacje dotyczące kręgu spadkobierców.
 • 8. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA:
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • dane osobowe małżonków.

Przy akcie notarialnym możliwe jest również okazanie przez sprzedającego zaświadczenie właściwego organu administracji terenowej potwierdzające, że w przedmiotowym lokalu nie jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy żadna osoba oraz zaświadczenia wydanego przez zarządcę nieruchomości o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych. Jednakże powyższe zaświadczenie pod względem formalnym nie są niezbędne do zawarcia umowy.