Czynności notarialne

Dokonujemy następujących czynności notarialnych


Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (Dz.U. 2016 r. poz. 1796) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne dokumentujące:
  • umowy przedwstępne,
  • umowy sprzedaży,
  • umowy warunkowe,
  • umowy przeniesienia własności,
  • umowy zamiany,
  • umowy darowizny,
  • umowy dożywocia,
  • umowy o podział spadku,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • testamenty,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
  • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
  • umowy spółek,
  • pełnomocnictwa
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawiania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
  • wzorów podpisu
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.